Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

�kolenie, prezent�cia

�kolenia pre firmy

Ka�d� zamestnanec potrebuje dost�va� vzdel�vanie s pridanou hodnotou na jeho druh pr�ce.

Pon�kame V�m priestory a slu�by na usporiadanie �kolen� Va�ich zamestnancov �i prezent�ciu nov�ch slu�ieb a produktov pre Va�ich odberate�ov.

K dispoz�cii m�me vlastn� technick� zabezpe�enie ako je flipchart, videoprojektor, premietacie pl�tno.

 

_________________________________________________________

Na�a ponuka 2- d�ov�ho �kolenia


1.de�

 • pr�chod a za�iatok o 9.00 hod.
 • 1. �as� �kolenia do 12.00 hod.
 • obed formou v�beru z menu
 • 2. �as� �kolenia od 13.00 do 17.00 hod.
 • od 17.00 hod. je vo�n� program (v cene: k�panie v krytom baz�ne)
 • ve�era formou v�beru z menu
 • *prenocovanie v Petit hoteli Sant�

  jogos casino online

2. de�

 • ra�ajky formou bufetu od 7.30 hod.
 • 3. �as� �kolenia od 9.00 hod.
 • obed formou v�beru z menu
 • do 16.00 hod. z�ver v �kolenia alebo vo�n� program


Program je mo�n� upravi� pod�a Va��ch potrieb.

Cena na 1 ��astn�ka �kolenia  od 45,99 EUR bez DPH

 *Cena s ubytovan�m je platn� v Mimo a Medzi sez�ne.
*Cena platn� pri plne obsadenej izbe.
_________________________________________________________

Pre vy�iadanie ponuky �itej na mieru pod�a Va�ich

potrieb n�s nev�hajte kontaktova� na:

Tel: 0907 345 963

E-mail: [email protected]

 ________________________________________________________

Jednod�ov� �kolenie �i prezent�cia

 • pr�chod a za�iatok o 9.00 hod. s ob�erstven�m k�va/�aj + �tr�d�a
 • 1. �as� �kolenia do 12.00 hod.
 • obed formou v�beru z menu
 • 2. �as� �kolenia od 13.00 do 18.00 hod.
 • ve�era formou v�beru z menu
  Cena na jedn�ho ��astn�ka od 18,99 EUR bez DPH

 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 12.02.2012

meniny m�: Perla

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

252264

�vodn� str�nka