Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Rekondi�n� pobyty

V r�mci na�ich projektov pre PO sme sa zamerali na oblas� rekondi�n�ch pobytov pre zamestnancov firiem.

Ka�d� zamestn�vate� vo svojej firme tvor� "Soci�lny fond", ktor� je ur�en� pr�ve na regener�ciu a motiv�ciu zamestnancov do �al��ch pracovn�ch povinnost�.

Pon�kame V�m mo�nos� Rekondi�n�ch pobytov pod�a po�iadaviek Va�ich �i zamestnancov.

  jogos casino online

3- d�ov� rekondi�n� pobyt ACTIV zah��a:

welcome drink2x k�pe� v hor�cich vaniach
ubytovanie na 2 noci*1x regenera�n� mas� chrbta
pln� penziu1x ra�elinov� z�bal chrbta
pitn� re�im po�as pobytucelodenn� vstup do kryt�ho baz�na
  

Cena na osobu/pobyt 69,90 EUR bez DPH  (pri 6 a viac os�b)

_______________________________________________________________________

 

6- d�ov� rekondi�n� pobyt KLASIK zah��a:

welcome drink4x k�pe� v hor�cich vaniach
ubytovanie na 5 noc�*1x regenera�n� mas� chrbta
pln� penzia1x regenera�n� mas� n�h
pitn� re�im po�as pobytu1x ra�elinov� z�bal chrbta
celodenn� vstup do kryt�ho baz�na1x reflexn� mas� chodidiel

Cena na osobu/pobyt 159,90 EUR bez DPH  (pri 6 a viac os�b)

 

*Cena pobytu je platn� v Mimo a Medzi sez�ne.
*Cena platn� pri plne obsadenej izbe.

Pri v��om po�te pobytov pon�kame individu�lne ceny ...
... inform�cie na e-mailovej adrese
[email protected]

 


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 23.01.2012

meniny m�: Milo�

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

245870

�vodn� str�nka