Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

O term�lnej vode

Santovsk� term�lna voda vo vrte B-3A, ktor� sa nach�dza priamo v are�li k�paliska, m� teplotu vody pri vyvieran� 26,7 °C, maxim�lnu v�datnos� 22,7 l/s a trvalo vyu�ite�n� v�datnos� 10,0 l/s. V zmysle vyhl�ky MZ SR �. 212/2000 je t�to term�lna voda charakterizovan� ako voda silne mineralizovan�, uhli�it�, sulf�tov�, so zv��en�m obsahom flu�ru, slabo kysl�, hypotonick� a sp��a po�adovan� mikrobiologick�, biologick� a bakterobiologick� hodnoty. Jedine�nos� tejto term�lnej vody spo��va v jej zmie�anom chemickom type, s��asnom preplynen� oxidom uhli�it�m, s�rovod�kom a zv��enom odsahu viacer�ch stopov�ch prvkova alkalick�ch kovov.

Zauj�mavos�ou tejto term�lnej vody je jej biologick� aktivita a prenikanie pr�rodn�ch miner�lnych l�tok poko�kou priamo do �udsk�ho tela, pri�om pom�ha zmier�ova� prejavy chor�b...
• pohybov�ho apar�tu
• srdcovo-cievneho syst�mu
• reumatick�ch ochoren�
• alergi� ,

�alej p�sob� na �irok� indika�n� pole a napom�ha odstra�ova� probl�my pri:
• nez�palov�ch ochoreniach k�bov a chrbtice
• stavoch po zlomenin�ch
• poruch�ch krvn�ho tlaku
• nervov�ch chorob�ch
• probl�moch l�tkovej v�meny /dna, cukrovka, obezita.../
• �ensk�ch chorob�ch
• ko�n�ch ochoreniach /psori�za, ekz�my.../
• reume, astme 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke jogos casino online

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka