Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

Ubytovanie v okol�

Penzion Lucia (200m od Santovka wellness)

 V chate sa nach�dzaj� jedna 2-l��kov� izba a tri 4-l��kov� izby s balk�nom, sauna, v�nna pivni�ka, spolo�ensk� miestnos� s krbom a telev�zorom, k�pe��a so sprchovac�m k�tom a WC. Maxim�lna ubytovacia kapacita je 14 (+2)os�b. Kuchy�a je vybaven� elektrickou dvojplatni�kou, k dispoz�cii je chladni�ka s mrazni�kou, mikrovlnn� r�ra, r�chlovarn� kanvica. Pr�jemn� posedenie v z�hrade sprostredkuje ohnisko, gril, pieskovisko a hojda�ka.
Chata je vybaven� �stredn�m plynov�m k�ren�m. Parkovanie je mo�n� priamo pri objekte.

   jogos casino online

Pre zobrazenie web str�nky klikni sem.


 

Park hotel Hokovce***  (13km od Santovka wellness)

Hotel Park je majetkom rodiny P�ri, ktor� b�va v komplexe hotela .Osobn� styk s majite�mi vytv�ra rodinn� atmosf�ru cel�ho zariadenia. Okrem Hotela Park vykon�vame osobn� prepravu �ud� s luxusn�mi autobusmi s klimatiz�ciou a WC, ako aj s mikrobusom pre 15 os�b. Hotel Park m� 64 izieb s ubytovacou kapacitou 130 l��ok. K dispoz�cii s� 1-a� 4- l��kov� izby pod�a po�iadaviek host�. Hotel m� novovybudovan� v��ach prisp�soben� aj pre immobiln�ch host�. Ka�d� izba je vybaven� farebn�m telev�znym prij�ma�om a satelitn�m rozvodom . Ka�d� izba je vybaven� (sprchov�m k�tom, WC, um�vadlom) na vysokej estetickej �rovni. V oplotenej �asti hotela je str�en� parkovisko pre osobn� aut�.

 

Pre zobrazenie web str�nky klikni sem.


 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka