Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Re�taur�cia Sant�

Po�as letnej sez�ny m� Re�taur�cia Sant�, okrem vn�torn�ho priestoru, k dispoz�cii dve letn� terasy s obsluhou, ktor� s� otvoren� pod�a objemu n�v�tevnosti term�lneho k�paliska.

Priamo pred re�taur�ciou sa nach�dza Letn� terasa Sant� s ponukou jed�l a n�pojov ako Re�taur�cia Sant�. Preva�ne sa jedn� o �ahk� jedl� na grile, zauj�mav� aj tradi�n� cestovinov� vari�cie, �erstv� zeleninov� taniere a v neposlednom rade aj chutn� dezerty a osvie�uj�ce zmrzlinov� poh�re. Na terase je umiestnen� Barov� pult s ponukou v�bornej zmrzliny, nanukov, �apovan�ch n�pojov, �i k�vy a mie�an�ch drinkov.

  jogos casino online

             

                                                   R e � t a u r � c i a   S a n t �   v  n o v o m   � a t e

             

                                                                 L e t n �   t e r a s a   S a n t �

 

Priamo nad baz�nmi sa nach�dza Slne�n� terasa, iba minul� rok kompletne zrekon�truovan� a s novinkou, ktorou je priamo pred hos�om  grilovanie �pecial�t z hov�dzieho, brav�ov�ho a kuracieho m�sa. V ponuke s� aj bezm�sit� a syrov� vari�cie taktie� pripravovan� na grile, �erstv� �al�ty, bohat� v�ber z r�znych pr�loh, om��ok a dressingov.

 

             

                        S l n e � n �   t e r a s a  -  p o h � a d   o d  b a z � n o v   a   v s t u p   n a   t e r a s u

 

             

                                                 G r i l o v a n i e   p r i a m o   p r e d   h o s � o m

 


 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka