Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Letn� vonkaj�ie baz�ny

                     jogos casino online

Po�as letnej sez�ny od m�ja a v �ase priazniv�ho po�asia a� do konca septembra s� v prev�dzke vonkaj�ie baz�ny, ktor� s� nap��an� v�lu�ne term�lnou pr�rodnou vodou priamo z geoterm�lneho prame�a, nach�dzaj�ceho sa v are�ly k�paliska. 

Santovsk� geoterm�lna voda vyviera s teplotou 27oC. Pr�ve v jej  prirodzenej podobe je v rovnov�he a priaznivo p�sob�  na zdravie a �udsk� organizmus ...viac o vode  

Po�as t��d�a je v priavideln�ch intervaloch vymie�an� a tak zaru�ujeme v�dy jej �istotu a �erstvos�. 

 

 

Plaveck� baz�n o rozmere 50 x 15 m

a h�bkou od 1,6 do 2,5 m je ur�en�

pre plavcov na akt�vne pl�vanie.

Voda v baz�ne je menen� 2x t��denne

a denne sa 1/3 vody vymie�a.

 

 

 Rodinn� baz�n o rozmere

15 x 15m a h�bkou od 1,4 do 1,6 m

je ur�en� pre neplavcov,

rodi�ov s de�mi �i na z�bavu

s vodn�mi pom�ckami.

Voda v baz�ne je menen� 5x

t��denne.

 

 

 

 

Detsk� baz�n o rozmere

25 x 10 m a h�bkou do 50cm

je ur�en� pre deti do 10 rokov.

Voda v baz�ne je menen�

denne.

 

 

 

 

Sedav� travert�nov� baz�niky v

�t�le tureck�ch "pamukkale" s�

vynikaj�cim relaxom. Celodenn�

cirkul�cia term�lnej vody zaru�uje

v�dy naj�erstvej�iu  vyvieraj�cu

term�lnu vodu.

 

 

Mas�ne travert�nov�

vodop�dy a mas�ne trysky

V�m vymas�ruj� a prekrvia

telo pod pr�dom term�lnej

vody, ktor� je p���an�

priamo z term�lneho

prame�a. 

 

 

 _____________________________________________________________________________________

 

Pre zaslanie cenn�ka alebo ak�chko�vek zmien sa zaregistrujte

a nechajte sa pohodlne informova� e-mailom.


 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka